×

STORING? Bel naar

085 041 02 02

en wij helpen je zo snel mogelijk!

ENGINEERING

Engineering

Al een paar jaar voert Quint & van Ginkel B.V. de engineering uit voor uiteenlopende projecten in de ondergrondse infra. Daardoor schuiven we steeds verder op in de keten van de netbeheerder en zijn we breder inzetbaar. Een groot voordeel voor de uitvoerende partij is dat deze zo direct invloed heeft op het uitvoeringsontwerp. Dit minimaliseert discussies over de technische uitvoerbaarheid en maakt het proces efficiënter.

Engineeringbedrijf

Regio Scherpenzeel – Utrecht – Nieuwegein – Amersfoort

We verzorgen de engineering voor zowel solo- als combiprojecten en nemen verschillende disciplines (elektra, gas en water) op in het ontwerp. Daarbij houden we rekening met de vigerende wet- en regelgeving maar ook met specifieke voorschriften van de netbeheerder(s).

Diensten engineering

In ieder stadium van het engineeringsproces kan Quint & van Ginkel B.V. instromen in een project maar de voorkeur heeft natuurlijk om bij het hele proces betrokken te zijn. Dan zijn we het beste op de hoogte en kunnen we de beste service leveren. De stadia van engineering verlopen (in hoofdlijnen) als volgt:

1

Functioneel Ontwerp (FO) maken

Het Functioneel Ontwerp wordt door de netbeheerder opgesteld en bevat alle functionele eisen van een nieuw ontwerp. Daarin staat onder andere:

 • Het begin- en eindpunt van het tracé
 • De capaciteit die aangelegd moet worden
 • Wat de kabel- en/of leidingdiameter moet zijn
 • Materiaalkeuze
 • Overige randvoorwaarden

2

Tracéstudie uitvoeren

Na het FO worden enkele routes in kaart gebracht. In de tracéstudie kijken we naar:

 • Lengte en complexiteit van het tracé
 • Technische uitvoerbaarheid
 • Soort gronden: publiek/particulier?
 • Eventuele benodigde verkennende onderzoeken (bijv. bodemkwaliteit of archeologisch)
 • De globale doorlooptijd/planning
 • De kostenraming voor verschillende routes

Op basis van de uitkomst van de tracéstudie kiezen we in overleg met de opdrachtgever een voorkeurstracé.

3

Voorlopig Ontwerp (VO)

Nadat het voorkeurstracé is bepaald, werken we deze verder uit. We maken een Autocad-tekening van het tracé, inclusief topografie, KLIC-melding, kadastrale grenzen en uitkomsten van de schouw.

In deze fase wordt ook (onder andere):

 • de engineering van sleufloze objecten in gang gezet
 • eventueel onderzoek naar bodemkwaliteit, Niet Gesprongen Explosieven (NGE), archeologie en Flora & Fauna in gang gezet
 • gestart met Beïnvloedingsberekeningen (MS)
 • als het nodig is vooroverleg gehouden met vergunningverlenende instanties
 • gekeken naar eventuele stappen die nodig zijn wanneer particuliere gronden gekruist moeten worden.

Bij het opleveren van de tekeningen krijgt de opdrachtgever:

 • Overzicht van de planning en doorlooptijd per week
 • De kostenraming/begroting
 • Besprekingsverslagen met derden (vergunningverlenende instanties, particulieren)
 • Proefsleufresultaten
 • Rapportages van verschillende vooronderzoeken

4

Definitief Ontwerp (DO)

Het definitief ontwerp is een nadere uitwerking van het VO waarin we de puntjes op de i zeten. In het DO worden o.a.:

 • Knelpunten uit het VO opgelost
 • Evt. aanvullende onderzoeken in gang gezet
 • Evt. proefsleuven uitgevoerd
 • Kabel- en leidingeigenaren op de hoogte gesteld van de geplande werkzaamheden
 • Dossiers compleet gemaakt
 • Verkeersplannen opgesteld

5

Werkvoorbereiding (WVB)

Nadat de opdrachtgever het Definitief Ontwerp heeft goedgekeurd, gaan we de werkzaamheden voorbereiden. We bestellen materialen, maken een gedetailleerde uitvoeringsplanning en zorgen dat we aan de VGM-verplichtingen voldoen.

6

Uitvoering (UITV) engineering

Nadat alles zorgvuldig is voorbereid en afgestemd met de werkgever, wordt de engineering uitgevoerd.

TOP